Kapsana_BoulderiRoka

A visit to the bouldering hall, thanks to Mikus Stass!